Regulamin

REGULAMIN GRY W PAINTBALL

 

 1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pola.

 

 1. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, na teren pola mają

wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi

 

 1. Teren pola jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.

 

 1. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

 1. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu.

 

 1. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.

 

 1. Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany dalej „markerem”) może odbywać się tylko w ściśle wyznaczonym terenie – strefie gry.

 

 1. Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.

 

 1. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę do ziemi oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.

 

 1. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.

 

 1. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest kategorycznie zabronione.

 

 1. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

 

 1. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.

 

 1. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z powodu zacięcia się markera, aby uzupełnić kulki bądź gaz, daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.

 

 

 1. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki.

 

 1. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.

 

 1. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera.

 

 1. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.

 

 1. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.

 

 1. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.